TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHO BÃI TRONG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ THƯƠNG MẠI